Naziv kompanije:
Autokomerc Komision
d.o.o. Novi Beograd
Sedište kompanije:
Oblakovska bb
11000 Beograd
Pravna forma:
Telefon:
+381 11 30 60 400
Fax:
+381 11 30 60 437
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
17179209
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: